Klauzula informacyjna dla nadawców i adresatów korespondencji

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”, WEINHAUS JAKOB GERHARDT-POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WEINHAUS JAKOB GERHARDT-POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 80-404 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 3, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem należy kontaktować się z adresem e-mail: k.tucka@wjgp.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z obsługą i obiegiem korespondencji (w szczególności z udzielaniem odpowiedzi na kierowaną do spółki korespondencję, podejmowaniem kontaktu z adresatami, a także dokumentowaniem ustaleń poczynionych podczas prowadzonej korespondencji).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej, odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

6. Państwa dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania – a w przypadkach, w których wymagają tego przepisy wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez okres określony w tych przepisach

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego zarządzania obsługą i obiegiem korespondencji.

 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów oraz osób wyznaczonych do kontaktu przez kontrahentów Spółki

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”, WEINHAUS JAKOB GERHARDT-POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WEINHAUS JAKOB GERHARDT-POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 80-404 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 3, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem należy kontaktować się z adresem e-mail: k.tucka@wjgp.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, porozumienia lub ugody, w tym prowadzenia działań poprzedzających ich zawarcie i wykonanie.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest: − art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) – w zakresie danych osobowych kontrahentów będących stronami umowy, porozumienia lub ugody, − art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – w zakresie danych osobowych osób wyznaczonych przez kontrahentów do kontaktu w ramach realizowanych umów, porozumień lub ugód.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i utrzymania pracy systemu informatycznego, a w przypadku, gdy dane osobowe będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej – także podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3, jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania Państwa danych osobowych przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne oraz warunkuje zawarcie i realizację umowy, porozumienia lub ugody.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”, WEINHAUS JAKOB GERHARDT-POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WEINHAUS JAKOB GERHARDT-POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 80-404 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 3, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem należy kontaktować się z adresem e-mail: k.tucka@wjgp.pl

3. Celem zastosowania systemu monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom spółki oraz innym osobom przebywającym na jej terenie, ochrona mienia spółki, a także zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić spółkę na szkodę.

4. Monitoring wizyjny obejmuje w szczególności następujące obszary na terenie spółki: miejsca wjazdu/wyjazdu, place parkingowe, elewacje budynków, wejścia główne do budynków, korytarze i klatki schodowe w budynkach.

5. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest: − art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z art. Art. 222 Kodeksu Pracy, − art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

6. Zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc od dnia nagrania, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność ich przechowywania dla celów dowodowych w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez stosowne organy. Wówczas okres ich przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Nagrania z monitoringu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania technicznego systemu a także bezpośredniej ochrony osób i mienia.

8. Na zasadach określonych przepisami RODO, osobom, których dane osobowe Uczelnia przetwarza w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego, przysługuje:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Loading